ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਲੂਤ

ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਲੂਤ

ਚਿਟਗਾਂਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਬੀਲੋਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਲੂਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ–ਕੁਵੇਲਾ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ–ਬਾੜੀ ਇਤਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਕੰਦਮੂਲ ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਸਨ।ਵਸਤਰ ਇਤਆਦਿ ਲਈ ਸਾਧਨ, ਪੈਸਾ, ਇਤਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰ–ਨਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜੰਨੇਂਦਰੀਆਂ ਢਕਣ ਲਈ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਵਲੂਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਝੱਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਦੇਵਲੂਤ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰਾਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।ਉਪਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਰਜਣ ਲਗਾ ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਵਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਣ ਲਗਾ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਝਾਇਆ: ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਪਸੀ ਕਲਹ–ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰੀ–ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਕਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਦੇਵਲੂਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ (ਚੰਗਾ) ਲਗਿਆ।
 • ਉਹ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਪੱਤੀਯਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੈਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਦਾ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਅਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦੇਵਲੂਤ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ?
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ਬਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕਬੀਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਅਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ। ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਵਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਵਲੂਤ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
 • ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਦੇਵਲੂਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦੇਵਲੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
 • ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਨਹੀਂ ! ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਦੋਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
 • ਦੇਵਲੂਤ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ: ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ–ਸਾਂਦ ਵਿਅਵਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਵਲੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਲਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਮਿਲਵਾਇਆ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ: ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਬਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮੱਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ (ਚੰਗਾ) ਲਗਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤ: ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨ ਗਏ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਵਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਮਧਿਅਸਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਲੂਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤ: ਵਿਰੋਧੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਲਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਲੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਤ੍ਰਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਘਰ ਲੜਾਈ ਵਰਗੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਾਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ।

Comments

 1. Over-under bets, additionally called complete bets, are a wager that the factors complete for a recreation might be bigger or smaller than a sportsbook predicts. In 2018, business casino gaming income amounted to about $41.7 billion; a technique assume about|to consider} all those income is that they're end result of|the outcomes of} the accrual of all of the losses from casino patrons annually. Charles is a nationally recognized capital markets specialist and educator with over 30 years of expertise growing in-depth coaching packages for burgeoning 온라인 카지노 financial professionals. Charles has taught at quantity of|numerous|a variety of} establishments together with Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, tons of|and lots of} more. The untold story of the case that shredded the myth of Bitcoin’s anonymity. If calls for exceed supply, various prize might be supplied.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ