ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਿਲਾ ਜੈੱਸੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਲੋਂ ਭੂਮਿਆ ਜੀ ਅਰਥਾਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ–ਸਧਾਰਣ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਭੰਡਾਰਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਅਤ: ਸਾਰੇ ਜਰੂਰਤ–ਮੰਦ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਅਨਾਜ–ਵਸਤਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ।
ਗੁਰੁਦੇਵ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਹੁੰਚੀ।
 • ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਨਤੀ ਕਰਣ ਲਗਾ: ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਆਗਰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ? ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਭੂਮੀਆਂ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕਦੇ–ਕਦਾਰ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
 • ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਂਦੇ।
 • ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਭੂਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਹੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ।
 • ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੋਚ ਲਓ ! ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
 • ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ: ਤੁਸੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ।
 • ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜਿਤ ਪੈਸਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ।
 • ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਕੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੌਂਕਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ! ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਲਵਾਂਗਾ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਸੱਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਂਗਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਵਚਨ ਜੀ,ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗਾ, ਨਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੂਣ ਖਾਨਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਨੋ ਵਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ: ਪਰ ਹੁਣੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਓਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ।
ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਲਕੜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਰਾ ਲਿਆਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਦਾਮ ਵਲੋਂ ਰਸਦ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤ: ਉਸਨੇ ਸਥਾਨੀਏ ਰਾਜਮਹਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
 • ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ: ਕੌਣ ਹੈ ?
 • ਇਸ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤ: ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ! ਉਸਦਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੂਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਨਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਅਤ: ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ! ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਭੂਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਠਰੀ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਚਲਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੁੱਝ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤ: ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧੁਂਧਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜੋ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਂਜ ਹੀ ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਆਈ ਕਿ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਮੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਆਇਆ।
ਦੂੱਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਕਰਮਚਾਰੀਯਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਦੁਰਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਢੁੰਢੋ ਉਸਨੂੰ ! ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੂਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤ: ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕਿਉਂ ਦੰਢ ਪਾਏ।
ਉਸਤੋਂ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਭੂਮੀਆਂ ਜੀ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ ਅਤ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਤੱਦ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਸਤਿਸੰਗ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ ਬੰਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਈ ਗੁਰੂ–ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਤ: ਕੁਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਤੁਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ,ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ–ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤ: ਇਹ ਬਾਲਕ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਪੁਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੂਲਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਾਰਾਤੀਯਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਛੁੜ ਗਿਆ। ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸਾਧੁ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਅੱਪੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰਣਾਮ ਕੀਤਾ।
 • ਸਾਧੁ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਆਓ ਪੁੱਤਰ ! ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਦੁਲਹੇ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨਰ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲੀ ਦੁਲਹਾ ਬੰਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਖੋਰ ਨੇ ਵਧੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੂ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਲਹੇ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਲਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਯੋਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨਰ ਰੂਪ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ